1. Waarom een onderhoudscontract?
2. Hoe bekom ik de vrijstelling op de heffing van het afvalwater?
3. Aan welke parameters / effluentwaarden moet voldaan worden?
4. Wanneer kan u best uw septische put en/of IBA (laten) ruimen?
5. Wanneer kan u best uw olie- of vetafscheider (laten) ruimen?
6. Hoe laat ik mijn septische put en/of IBA ruimen?
7. Mag ik alles nog lozen of moet ik speciale ecologische producten gebruiken ? Wat mag ik niet lozen?
8. Hoe vaak moet mijn septische put, voorbezinker en/of waterzuiveringsinstallatie geruimd worden?

 


 

1. Waarom een onderhoudscontract?

Ofwel bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van een IBA ofwel neemt uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak over.

Wanneer u zelf instaat voor de plaatsing van een IBA bent u niet verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten. U bekomt een vrijstelling van de heffing van afvalwater, als u aantoont dat uw installatie goed werkt. Daarnaast biedt een onderhoudscontract uiteraard een consequente opvolging van uw installatie.

Het onderhoud kan best worden uitgevoerd door een erkend vakman die vertrouwd is met de technologie. Onze administratie onderhoud contacteert u op vaste regelmaat. Onderhoud, preventief nazicht, technische storingen alsook zuiveringsefficiëntie via staalnamen zijn opgenomen in ons standaard onderhoudscontract.

Wij beschikken over een grote voorraad wisselstukken. Op die manier kunnen wij u veel sneller uit de nood helpen.

 

Terug naar boven

 


 

2. Hoe bekom ik de vrijstelling op de heffing van het afvalwater?

Deze vrijstelling moet u aanvragen bij de rioolbeheerder, stad of gemeente en is meestal geldig voor 5 jaar. De modaliteiten vraagt u best na.

De vrijstelling heeft enkel betrekking op de verbruiksperiode dat u zelf reeds uw afvalwater zuiverde. U dient documenten te bezorgen met technische info.

Wanneer uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak heeft overgenomen geniet u vermoedelijk niet van de vrijstelling. Uw bijdragen zal standaard verrekend worden op de waterfactuur. U betaalt hetzelfde als iemand die aangesloten is op de riolering: een saneringskost per verbruikte m³ water. Deze saneringskost heet Bijdrage Individuele Sanering (BIS) en vervangt de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

 

Terug naar boven

 


 

3. Aan welke parameters / effluentwaarden moet voldaan worden?

Voor de particulier en bedrijven moeten de effluentwaarden voldoen aan de Vlarem II normen. Voor bedrijven is het verder noodzakelijk de opgelegde milieunormen voor de sector en het bedrijf na te kijken.

De sectorale voorwaarden uit Vlarem II gelden als aanvulling op de algemene milieuvoorwaarden en zijn specifiek gelinkt met de rubrieken waarvoor je bedrijf vergund is. Zo zijn er bijvoorbeeld voor het bewerken van metaal emissievoorschriften voor stof- en afvalgassen opgenomen.

 

Terug naar boven

 


 

4. Wanneer kan u best uw septische put en/of IBA (laten) ruimen?

Tijdens het onderhoud doet de technieker een slibmeting. Wij geven aan of het nodig een ruiming te voorzien. Voor de septische put is slibruiming nodig als 2/3 van het niveau van de slibstockage bereikt is. Voor een IBA is dit 1/3 of ongeveer 40 cm.

 

Terug naar boven

 


 

5. Wanneer kan u best uw olie- of vetafscheider (laten) ruimen?

Als er een sensor voorzien is voor het meten van de olie/vetlaag, geeft deze een signaal door. Let op: bij de afscheiders zonder sensor zal de uitlaat automatisch worden afgesloten wanneer de maximale olie/vetopslag bereikt wordt.

 

Terug naar boven

 


 

6. Hoe laat ik mijn septische put en/of IBA ruimen?

Bij de jaarlijkse controle wordt vastgesteld of een slibruiming al dan niet noodzakelijk is.

Een erkend bedrijf dient in te staan voor de lediging van de septische put / voorbezinker en/of waterzuiveringsinstallatie. Voor de afvoer van het slib zal deze gespecialiseerde ruimingsdienst de nodige attesten van verwerking voorleggen.

De putten dienen geruimd te worden met gepast materieel (zuigwagen) en rekening houden met de belangrijke gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals hieronder aangegeven septische put / voorbezinker en waterzuivering dienen steeds bereikbaar te zijn via het deksel waar de drijflaag en het slib worden verwijderd.

Vóór de ruiming wordt de hele installatie afgezet. Als dit vergeten wordt zal bij sommige installaties tijdens de ruiming een alarm afgaan: ‘drukverlies’ in de waterzuiveringsinstallatie.

De verschillende compartimenten worden in twee stappen geledigd. Men moet de eerste helft van de verschillende kamers ruimen, daarna pas tot onderaan verder te ledigen. De druk op de tussenschotten is zo minimaal.

Bij de IBA moet men het ruimen van de biokamer - het tweede compartiment - voorzichtig aanpakken om schade aan de onderdelen te vermijden.

Na slibruiming vult men de installatie onmiddellijk, opnieuw in twee stappen, gelijkmatig met zuiver water (stadswater of hemelwater). Gebeurt dit niet dan kan er een verstoring optreden in de werking van de biologie.

Het vullen van de tank(en) is bijzonder belangrijk. Dit voorkomt het opdrijven ervan bij een hogere grondwaterstand.

Wanneer de installatie terug gevuld is, kan de kast terug aangezet worden.

Hydrotechnic kan de ruiming organiseren en begeleiden. Knop naar contactpagina.

 

Terug naar boven

 


 

7. Mag ik alles nog lozen of moet ik speciale ecologische producten gebruiken? Wat mag ik niet lozen?

Bij de aankoop van huishoudelijke reinigingsmiddelen let u best op biologische afbreekbaarheid. Deze middelen mogen geen sterke zure of alkalische reacties vertonen. Onschadelijke huishoudelijke producten zoals detergenten voor de afwas, waspoeder voor de wasmachine en de vaatwasser, wasverzachter, ontkalkingproducten of waterverzachter en biologisch afbreekbare producten mogen wel in de installatie geloosd worden. Geen speciale merken vereist.

Opmerking: onderhoudsproducten die bleekwater bevatten (v.b. vloerzepen ) zijn ook schadelijk voor de werking van de installatie, ook al zijn ze volgens de fabrikant biologisch afbreekbaar.

Volgende producten hebben een negatieve invloed op de zuiveringsprestaties en mogen niet geloosd worden in een IBA/KWZI.

 • Hemelwater, grondwater, water uit zwembaden of aquaria
 • Desinfecterende middelen (vb. Dettol, bleekwater, ...)
 • Agressieve ontstoppers
 • Agressieve reinigingsproducten (vb. voor frituurpan)
 • Verf en spoelwater van verf
 • White spirit, thinner
 • Motorolie
 • Producten voor ontwikkeling van foto's
 • Niet afbreekbare hygiënische doekjes
 • Tampons
 • Maandverband
 • Condooms
 • Luiers
 • Zuren
 • Bestrijdingsmiddelen (vb. pesticide)
 • Karton, plastiek, ... alle niet afbreekbare stoffen
 • Overvloedig veel haren van mens en dier
 • Etensresten
 • Plantaardige of dierlijke oliën of vetten van frituurpan
 • Inhoud van chemische wc
 • Giftige producten

 

Terug naar boven

 


 

8. Hoe vaak moet mijn septische put, voorbezinker en/of waterzuiveringsinstallatie geruimd worden?

De ruimingsfrequentie hangt van verschillende factoren af

 1. Hoeveel personen hiervan gebruik maken
 2. De inhoud van de (bestaande) septische put of voorbezinker (hoe groter, hoe minder frequent te ruimen)
 3. De samenstelling van het afvalwater

Algemeen is de waterzuiveringsinstallatie om de vijf a zeven jaar te ruimen, indien een degelijke voorbezinker aanwezig is.

 

Terug naar boven